Do szkoły podstawowej został przyjęty uczeń z Ukrainy. Na Ukrainie ukończył klasę VI szkoły podstawowej. Dokumenty, jakie przedstawił dyrektorowi, to świadectwo szkolne ukończenia klasy VI w języku ukraińskim. Czy dyrektor ma prawo żądać od rodziców przetłumaczenia świadectwa z języka ukraińskiego na język polski? Czy kartę zdrowia dziecka rodzice również powinni przetłumaczyć?

Odpowiedź:

Kwalifikowanie ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy (obcokrajowca lub dziecka polskiego powracającego z zagranicy) szkoły podstawowej (także szkoły ponadpodstawowej) – odbywa się wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655).

Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do szkoły oraz kwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie dokumentów (§ 4 ust 2 rozporządzenia).

Przez pojęcie dokumentów należy rozumieć (§ 2 pkt 3 rozporządzenia):

  • świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
  • świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu oświaty nie odpowiadają na pytanie, czy przyjmując do szkoły obcokrajowca legitymującego się dokumentami wydanymi przez szkołę za granicą, ma prawo żądać przetłumaczenia dokumentów na język polski. szkoła ma prawo żądać przetłumaczonych dokumentów. Moim zdaniem TAK, w związku z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 931):

  • art. 1 pkt 2. Zakres regulacji. Przepisy ustawy dotyczą używania języka polskiego w realizacji zadań publicznych;
  • art. 4 pkt 4. Język polski jako język urzędowy. Język polski jest językiem urzędowym instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych;
  • art. 5 ust. 1. Język czynności urzędowych, oświadczeń, podań i pism. Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
  • art. 5 ust. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych organom, o których mowa w art. 4.

Karta zdrowia dziecka jest dokumentacją medyczną. Prowadzona jest na zasadach określonych w przepisach o dokumentacji medycznej. Jeśli uczeń zmienia szkołę, jego dokumentację medyczną przekazują nowej szkole rodzice / opiekunowie prawni. Po zakończeniu edukacji, pielęgniarka lub higienistka szkolna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, pod którego opieką uczeń się znajduje.

Dyrektor szkoły nie jest odpowiedzialny za kartę zdrowia dziecka. Karta nie warunkuje przyjęcia do szkoły. Proponuję skonsultować tę kwestię z pielęgniarką i postępować według jej wytycznych.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655) – § 2 pkt3, § 4 ust 2.
  2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 931) – art. 1 pkt 2, art. 4 pkt 4, art. 5 ust. 1 i 2.

__

Wanda Pakulniewicz

Ekspert Portalu Oświatowego

www.PortalOswiatowy.pl

Odsłoń więcej polecanych artykułów
Load More In Edukacja

Dodaj komentarz

Zobacz również:

Jakie są możliwości kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły policealnej?

Rozwój osobisty i zawodowy nie kończy się na ukończeniu szkoły średniej. Wielu absolwentów…