W dobie globalizacji, wiele firm pozyskuje klientów oraz inwestorów z różnych zakątków świata, co wiąże się z koniecznością sporządzania szczegółowych sprawozdań finansowych, dzięki którym księgowi mogą ocenić stan majątkowy i sytuację finansową danego przedsiębiorstwa. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w tym zakresie są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Czym są MSSF?

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to zbiór wytycznych i interpretacji dotyczących rachunkowości. Starsze standardy (MSR), były publikowane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości od 1973 do 2001 roku, zaś później odpowiedzialność za MSSF przejęła nowo utworzona Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

MSSF – co określają?

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, pomagają określić między innymi:

 • metody wyceny poszczególnych składników bilansu (aktywów i pasywów);
 • sposoby prezentowania danych finansowych;
 • sposoby prezentowania majątku trwałego i obrotowego przedsiębiorstw;
 • szczegółowy zakres informacji, które należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym;
 • metody prezentowania sprawozdań z przepływów pieniężnych firmy.

MSSF – cele wprowadzania w przedsiębiorstwach

Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zapewnia przede wszystkim przejrzystość oraz bezpośrednią porównywalność skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, funkcjonujących na obszarze różnych krajów i kontynentów.

Ujednolicenie standardów sprawozdawczości finansowej jest szczególnie istotne w dobie globalizacji i otwartego rynku kapitałowego, na którym inwestorzy, planując szereg inwestycji, opierają się przede wszystkim na danych finansowych, publikowanych przez spółki.

Globalna akceptacja ujednoliconych MSSF zapewniłaby harmonię oraz porównywalność sprawozdań finansowych na całym świecie.

MSSF  – najważniejsze zalety MSSF

Wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wynikało z potrzeby stworzenia jednakowych zasad rachunkowości w krajach, w których dotychczas obowiązywały przepisy, zasadniczo różniące się od siebie. Oznaczało to, że aby zrozumieć sprawozdania finansowe sporządzane w danym kraju, inwestorzy zagraniczni zmuszeni byli dogłębnie poznać strukturę i metodologię ich sporządzania, co było bardzo skomplikowane i czasochłonne.

Ponieważ rynek globalny kurczy się, niemożliwe jest funkcjonowanie w nim bez przyjęcia ogólnych i ujednoliconych zasad sporządzania poszczególnych raportów, dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Dotychczas z zasad MSSF korzystały przede wszystkim firmy notowane na giełdzie, które dzięki jednolitym przepisom mogły zaprezentować swoją kondycję finansową w sposób przejrzysty i bezpośrednio porównywalny ze sprawozdaniami konkurencyjnych spółek.

Dzięki Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej możliwe jest dokonanie obiektywnej oceny przedsiębiorstw działających niekiedy na różnych kontynentach.

MSSF w Polsce i na świecie

Od 1 stycznia 2005 roku polskie jednostki zostały podzielone na takie, które:

 • muszą stosować MSSF – banki, emitenci papierów wartościowych, które zostały dopuszczone do obrotu publicznego oraz emitenci dłużnych papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu publicznego lub do obrotu na jednym z wybranych rynków, regulowanych przepisami wspólnymi dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF, ale mogą stosować Krajowe Standardy Rachunkowości, wydawane przez Komitet Standardów Rachunkowości lub zdecydować się na stosowanie MSSF,
 • nie mają możliwości stosowania MSSF.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej są stosowane między innymi w: Australii, Indiach, Japonii, Republice Południowej Afryki, Malezji, Kanadzie, Norwegii czy Rosji.

Obecnie, jedynie Unia Europejska wprowadziła obowiązek zgodności skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek publicznych z MSSF.

Szkolenia MSSF – informacje ogólne

Kompleksowe szkolenie na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej to niepowtarzalna okazja, aby gruntownie wyjaśnić wszelkie wątpliwości, dotyczące interpretacji oraz praktycznego stosowania standardów MSSF.

Szkolenie w formie 12-dniowych warsztatów pozwala zdobyć, poszerzyć oraz utrwalić wiedzę z zakresu sporządzania zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w oparciu zarówno o standardy krajowe, jak i międzynarodowe.

Program warsztatów

Program warsztatów obejmuje m.in. istniejące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, a także Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, wraz z uwzględnieniem interpretacji do standardów.

Uczestnicy szkolenia, otrzymują profesjonalne materiały, dzięki którym mogą dodatkowo samodzielnie pogłębiać i usystematyzować wiedzę, niezbędną by zdać egzamin końcowy i uzyskać dyplom ukończenia kursu.

Warsztaty mają charakter zajęć interaktywnych – oparte są m.in. na rozwiązywaniu skomplikowanych zadań oraz omawianiu rzeczywistych przykładów. W czasie kursu, uczestnicy mogą m.in. rozwiązywać testy sprawdzające ich dotychczasową wiedzę.

Informacje o szkoleniach z MSSF można znaleźć m.in. pod linkiem: http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/mssf-warsztaty,3/.

Warsztaty z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej:

 • są dostosowane ściśle do zapotrzebowania rynku;
 • mają charakter kompleksowy i obejmują najważniejsze obszary wiedzy z zakresu MSSF;
 • prowadzone są wyłącznie przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem w biznesie;
 • są wzbogacone o praktyczne przykłady;
 • spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych.

Cele i korzyści, wynikające z udziału w szkoleniu

Z udziałem w szkoleniu z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wiąże się wiele korzyści, takich jak, między innymi:

 • zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do zastosowania zaawansowanych technik rachunkowych w praktyce i istotnych, aby zrozumieć skomplikowane zagadnienia z zakresu sprawozdawczości finansowej;
 • zdobycie umiejętności samodzielnego analizowania, interpretowania oraz raportowania w zakresie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych i innych pokrewnych informacji, istotnych dla różnych grup użytkowników;
 • poznanie najnowszych aktualizacji i wymogów MSSF wraz z uwzględnieniem zmian, zapowiadanych na przyszłość;
 • dostęp do profesjonalnych materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim, składających się z części teoretycznej (streszczenie kluczowych zagadnień) oraz praktycznej (przykłady i zadania do samodzielnego wykonania w domu. Dzięki nim w trakcie przerwy pomiędzy zajęciami, uczestnicy kursu mogą uzupełnić oraz powtórzyć wiedzę, zdobytą podczas wykładów i ćwiczeń;
 • wymiana cennych doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

Szkolenia MSSF – profil uczestnika

Szkolenie MSSF przeznaczone jest dla osób, które chciałyby zrozumieć, interpretować i stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Warsztaty skierowane są między innymi do:

 • księgowych,
 • głównych księgowych,
 • kontrolerów,
 • dyrektorów finansowych,
 • kierowników i pracowników działów rachunkowych, których firmy przygotowują się do wdrożenia MSSF i MSR,
 • członków zarządów, którzy podpisują sprawozdania finansowe,
 • osób, planujących swoją karierę zawodową w branży finansowej.

Struktura szkolenia z MSSF

Warsztaty z MSSF to połączenie wykładów, sesji pytań i odpowiedzi, a także praktycznych ćwiczeń i przykładów. Program zajęć podzielony jest na kilka modułów, zaś każdy z nich obejmuje dwa dni zajęć, które realizowane są w kilkutygodniowych odstępach. Co ważne, istnieje również możliwość wyboru pojedynczych modułów, dzięki czemu program zajęć można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Pomiędzy zajęciami, dzięki profesjonalnym materiałom szkoleniowym oraz testom online, uczestnicy mogą samodzielnie uczyć się w domu.

Egzamin końcowy

Szkolenie z MSSF kończy się egzaminem, który trwa 2,5 godziny. Po jego zdaniu (należy uzyskać minimum 50% poprawnych odpowiedzi), uczestnicy kursu otrzymują dyplom, który jest potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności.

Odsłoń więcej polecanych artykułów
Load More In Kursy i Szkolenia

Dodaj komentarz

Zobacz również:

Kiedy warto zapisać się na indywidualne kursy językowe?

Nauka języka obcego to proces, który wymaga czasu, wysiłku i regularności. Wiele osób decy…