Wielu pedagogów zastanawia się, ile powinny trwać zajęcia rewalidacyjne oraz czy powinny być prowadzone indywidualnie, czy grupowo. Rozstrzygamy te wątpliwości.

Zajęcia rewalidacyjne a zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Czas trwania zajęć rewalidacyjnych został uregulowany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli. Zgodnie z § 10 ust. 3 tego rozporządzenia godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut, jednak w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć w okresie tygodniowym (§ 10 ust. 4 rozporządzenia).

Analogiczne rozwiązania dotyczące podziału czasu zajęć przyjęto w odniesieniu do zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z tym że godzina tych zajęć trwa 45 minut (§ 16 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są kierowane do wszystkich uczniów, w tym niepełnosprawnych, poza wymiarem godzin rewalidacyjnych (2 godziny na ucznia niepełnosprawnego).

Indywidualnie czy w grupie?

Przepisy nie rozstrzygają, czy zajęcia rewalidacyjne powinny być prowadzone indywidualnie, czy grupowo. O tym każdorazowo decydują potrzeby ucznia, cel zajęć oraz formułowane na tej podstawie zalecenia zespołu.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania (§ 2 ust. 1 pkt 2), ramowy plan nauczania określa m.in. minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych. W poszczególnych załącznikach określa się ten wymiar jako 2 godziny na każdego ucznia z niepełnosprawnością.

Zajęcia te powinny być uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowywanym dla ucznia niepełnosprawnego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) – § 10 ust. 3–4.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591) – § 16.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) – § 2 ust. 1 pkt 2.

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl

Odsłoń więcej polecanych artykułów
Load More In Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również:

Wyjątkowe francuskie wyróżnienie dla wykładowców PG

Dr Magdalena Popowska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz architekt IARP Janusz Gujski …