Wielu pedagogów zastanawia się, ile powinny trwać zajęcia rewalidacyjne oraz czy powinny być prowadzone indywidualnie, czy grupowo. Rozstrzygamy te wątpliwości.

Zajęcia rewalidacyjne a zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Czas trwania zajęć rewalidacyjnych został uregulowany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli. Zgodnie z § 10 ust. 3 tego rozporządzenia godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut, jednak w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć w okresie tygodniowym (§ 10 ust. 4 rozporządzenia).

Analogiczne rozwiązania dotyczące podziału czasu zajęć przyjęto w odniesieniu do zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z tym że godzina tych zajęć trwa 45 minut (§ 16 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są kierowane do wszystkich uczniów, w tym niepełnosprawnych, poza wymiarem godzin rewalidacyjnych (2 godziny na ucznia niepełnosprawnego).

Indywidualnie czy w grupie?

Przepisy nie rozstrzygają, czy zajęcia rewalidacyjne powinny być prowadzone indywidualnie, czy grupowo. O tym każdorazowo decydują potrzeby ucznia, cel zajęć oraz formułowane na tej podstawie zalecenia zespołu.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania (§ 2 ust. 1 pkt 2), ramowy plan nauczania określa m.in. minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych. W poszczególnych załącznikach określa się ten wymiar jako 2 godziny na każdego ucznia z niepełnosprawnością.

Zajęcia te powinny być uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowywanym dla ucznia niepełnosprawnego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) – § 10 ust. 3–4.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591) – § 16.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) – § 2 ust. 1 pkt 2.

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl

Odsłoń więcej polecanych artykułów
Load More In Aktualności

Dodaj komentarz

Zobacz również:

Przewodnik po korzyściach z testów osobowości.

Wyobraź sobie narzędzie, które nie tylko pomaga Ci zrozumieć, co sprawia, że jesteś unikal…